Hoppa till innehåll

Allmänna villkor

Då du som kund till xFlow köper ett engångsbesök, träningskort eller anmäler dig eller dina barn till någon av våra träningsgrupper signerar du att du tagit del av följande Allmänna villkor.

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal gällande de tjänster och varor som  xFlow AB erbjuder. Villkoren gäller mellan xFlow AB och den person (”kunden”) som är namngiven i köpeavtalet. För barn och ungdomar under 18 år är målsman ansvarig. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Träningskortet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider. Kurser ingår inte i träningskort.

Minimiålder för tecknande av träningskort på xFlow är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss utan ansvarig vuxen är 9 år.

1.1. Distansavtalslagen

xFlow AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela xFlow AB om kunden ångrat sitt köp.

1.2 Träningsgrupper

Vid anmälan till våra träningsgrupper gäller punkten ovan (1.1). Det finns inte möjlighet att ta igen missade träningstillfällen. Då punkt 1.1 slutat gälla är det endast vid skada eller sjukdom som pengar för resterande träningstillfällen betalas tillbaka. Detta endast mot uppvisande av läkarintyg. 

2. Ansvar för hälsotillstånd, kundens ägodelar och olycksfall

xFlow ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

xFlow ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

TRÄNING SKER PÅ EGEN RISK. Kunden ansvarar själv för att denne har en gällande försäkring. För personer under 18 år ansvarar vårdnadshavaren för att gällande försäkring finns.

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på xFlow.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter

Kunden tränar på egen risk och förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga kunder eller personal. Det åligger kunden att ta del av och följa gällande trivselregler. Kunden skall även följa de anvisningar avseende användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen, av xFlows personal.

4. Bindningstid och uppsägningstid

Träningskort på xFlow har ingen bindningstid. Dock skall kunden informera om uppsägning på anläggningen. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.

Träningskort som betalas per år gäller ett kalenderår. Återbetalning sker ej för träningskort som ej nyttjas.

Vid sjukdom eller skada kan medlemskapet frysas i upp till tre månader, mot uppvisande av läkarintyg.

Personer under 18 år betalar enligt pris för Ungdom

Personer över 18 år betalar enligt pris för Vuxen

Familj avser max två personer över 18 år och max tre barn inom samma familj

5. Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknades varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag, då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen. Om medel saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering gör ytterligare försök inom loppet av 10 dagar. Därefter skickas påminnelsefaktura ut och träningskortet blir inaktivt tills dess att kunden betalat fakturan.

6. Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

7. Prisändringar

xFlow AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. Vid månadsbetalning är kunden skyddad mot prishöjning under sina första sammanhängande 12 månader. Om kund valt att göra ett uppehåll går denne in på gällande prislista efter uppehåll.

10. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta xFlow om ändring av persondata som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. xFlow ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

11. Praktiska ändringar

xFlow AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via xFlows hemsida.

12. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. xFlow behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer om hur vi hanterar vår kunddata i vår Integritetspolicy.

13. Doping

xFlow förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller. Bruk eller försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar avstängning från xFlow. Ingen återbetalning sker. Riksidrottsförbundets dopinglista gäller.

14. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren, medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren xFlow AB för överföring till denne.